Вие сте тук

Фондация "КОРЕН"

Организация за подкрепа и развитие на устойчива култура.

Основни цели на фондацията

1. да съдейства за разработване, утвърждаване, развитие и реализация на различни стратегии, модели и технологии за устойчиво развитие в областите на:

а) архитектурата;
б) земеделието;
в) образованието;
г) културата;
д) енергетиката;
е) индустрията;
ж) туризма;

2. да сътрудничи за намиране на работещи модели между физически и юридически лица и държавни и местни органи за изграждането на различни модели за устойчиво развитие предназначени за обществени, търговски или частни цели, както и за друго предназначение различно от изброеното.

3. да популяризира икономическите, социалните и екологичните предимства на различни модели за устойчиво развитие.

4. да насърчава използването на съществуващите традиционни практики и разпространява нови строителни методи при реализирането на различните стратегии, модели и технологии за устойчиво развитие на сгради или селища, които опазват, развиват и подобряват природните ресурси, ландшафта, биологичното разнообразие и качеството на живот на хората при запазване на традиционните културни и етнографски особености на населените места.

5. да насърчава устойчиво развито гражданско общество, което да задоволява съвременните обществено-икономически потребности чрез решения и устойчиви модели за развитие и експлоатация, които да не поставят в риск потребностите на поколенията.

6. да подкрепя създаването на общности от самоиздържащи се сгради от гледна точка на комуналните услуги и изхранване, като се запазва и при възможност обогатява с подходящи видове биоразнообразието и при отговорно и ефективно използване на природните ресурси, околната среда и енергията.

7. да спомага за възстановяване, развитие и управление на биологичното разнообразие, околната среда и природните ценности при прилагането на различни стратегии, модели и технологии за устойчиво развитие и насърчава активното участие на жителите на общността за възстановяване, съхраняване, развитие и мониторинг на населеното място.

8. да съдейства за по-нататъшното проучване и развитие на различни модели за устойчиво развитие, относно:

а) подобряване на производителността, използването на екологично чисти, рециклирани и локални материали, с цел постигане на минимални емисии на вредни вещества върху околната среда;
б) създаване на различни модели за устойчиво развитие, които да позволяват максимална независимост на сгради и селища, които не вредят на дивите животни и спомагат за развитието, възстановяването и увеличаване на биоразнообразието;
в) опазване, възстановяване, развитие и контрол на незастроени терени, на ландшафта и културното наследство чрез прилагане на различни модели за устойчиво развитие от жителите на населените места;
г) постигане на високо екологично качество на околната среда в населените места, в които се изграждат Устойчиви сгради.

9. да допринася за обогатяване културния живот на населените места и за тяхното регионално развитие, в това число на културния и еко туризъм.
- Политиките на различни модели за устойчиво развитие се основават на активното участие на гражданите, природозащитните и екологичните организации и в съответствие с българското законодателство.
- „Устойчива сграда” е сграда изградена от максимално количество рециклирани материали чрез използването на инженерни и архитектурни решения и прилагането на методи и технологии осигуряващи нейната енергийна независимост. Изграждането и експлоатацията на сградата, трябва да щадят околната среда и да спомагат за обогатяването на биологичното разнообразие, както и за постигане на добро екологично качества на живот при високи стандарти на сигурност.


Средствата за постигане на целите

За постигане на целите Фондацията самостоятелно или съвместно с държавни и общински органи, както и с български или чуждестранни физически или юридически лица ще:

1. създава, развива и подпомага съществуващи тематични мрежи, платформи и специални сътрудничества относно Устойчиви сгради;

2. разработва, координира и участва в разработването на стратегии и анализи за развитието на различни модели за устойчиво развитие, съдейства за изпълнението им и информира за тях обществеността и конкретни целеви групи;

3. разработва, координира и участва в разработването на инициативи и кампании; разработва изследвания и публикации; създава работни и/или изследователски групи за целите на Фондацията;

4. участва, разработва, координира и осъществява местни, регионални, национални и международни проекти и програми за развитието на различни модели и центрове за устойчиво развитие;

5. разработва ръководства за добрите практики при изграждането на Устойчиви сгради; организира провеждането на лекции и обучения;

6. изготвя становища до държавни и общински органи, както и по проекти на нормативни актове във връзка с различни модели за устойчиво развитие;

7. организира и подпомага провеждането на делови срещи, икономически форуми, конференции, семинари, изложения, панаири и други свързани с различни модели за устойчиво развитие;

8. управлява програми и набира средства за осъществяване дейността на Фондацията от държавата и общините, чуждестранни и международни фондове, организации, физически и юридически лица, включително чрез проектна дейност по европейски и други международни програми; организира и провежда обществени мероприятия от местно, регионално, национално и международно значение;

9. осъществява сътрудничество с природозащитни и екологични организации, университети, държавни, областни и общински органи и със сродни на Фондацията организации;

10. популяризира различни модели за устойчиво развитие сред българската общественост чрез реклама, материали във всички електронни, печатни и др. медии; публикува рекламни и информационни материали и издания предназначени за широката публика, както и за туристи, туристически агенции, туроператори и туристически информационни центрове;

11. поддържа международно сътрудничество с физически и юридически лица споделящи сродни идеи за устойчиво развитие.